top of page

Bedrijventerrein Lorentz

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
2019 Harderwijk - Lorentz.jpg

Lorentz is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Harderwijk en een belangrijke locatie voor de provincie Gelderland. Om aantrekkelijk te zijn en blijven voor (nieuwe) bedrijven is besloten het bestemmingsplan integraal te herzien. Bestaand bedrijventerrein Lorentz is gerevitaliseerd en ten oosten van Lorentz wordt gefaseerd het Regionale Bedrijventerrein (RBT) Lorentz III ontwikkeld (uitbreiding circa 44 hectare groot).

Civilink werkte vanaf start van de voorbereiding tot de oplevering van het bedrijventerrein:

  • Projectleiding ontwerp-, bestek-, aanbestedingsfase en projectleiding en directievoering realisatiefase van de (deel)projecten;

  • Opstellen integraal Definitief Ontwerp en RAW-bestek voor revitalisering bestaand bedrijventerrein Lorentz op basis van het Masterplan;

  • Opstellen Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp voor ontwikkeling RBT Lorentz III, inclusief RAW-bestekken bouw- en woonrijp maken fase 1 tot en met fase 3. 
    Tijdens de ontwerpfase hebben we tevens uitgebreid onderzoek en advies over de beheersing van grondwater, infiltratie regenwater en riolering verzorgd. In het plan zijn tevens vijf waterbouwkundige projecten voor het Waterschap Vallei en Veluwe voorbereid en uitgevoerd.


Door de gefaseerde ontwikkeling in een groot aantal jaren was overleg en afstemming met nutsbedrijven en leveranciers, in het bijzonder het te realiseren geluidscherm gesitueerd aan de oostzijde van Lorentz III van groot belang. Hetzelfde geldt voor afstemming met opdrachtgevers/bouwers van de te realiseren bedrijven over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van het bedrijventerrein. 


 

bottom of page