top of page
gewelf

Aanbesteden en contracteren

Overheden zijn gebonden aan het aanbestedingsrecht om bij de inkoop van werken, diensten en leveringen op de juiste wijze invulling te geven aan het transparantie- en non-discriminatiebeginsel. In de wet- en regelgeving en vaak in het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, zijn de verschillende procedures vastgelegd die voor het inkopen van werken, diensten en leveringen gevolgd mogen of moeten worden.

Bij het inkoopproces is het van essentieel belang om van tevoren goed na te denken over de beste strategie en er voor te zorgen dat de aanbestedingsprocedures nauwkeurig volgens de wet- en regelgeving en de uitleg daarvan in jurisprudentie worden toegepast. Daarnaast is het vanuit de principes van behoorlijk bestuur en doelmatigheid ook van belang om de administratieve lasten voor de inschrijvers en de overheidsorganisatie zoveel mogelijk te beperken.

Aanbestedings- en contracteringsstrategie
Vanuit deze visie adviseert Civilink haar opdrachtgevers over de tijdige keuze voor een doordachte aanbestedingsstrategie en de juiste uitvoering daarvan in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Door vooraf de juiste vragen te stellen worden de uitgangspunten en de na te streven doelen tijdig helder en kunnen daarna de noodzakelijke stappen worden bepaald en uitgevoerd om deze doelen op een doelmatige wijze te bereiken. Daarbij is het van groot belang om de zaken vooral niet ingewikkelder te maken dan noodzakelijk en steeds in gedachten te houden dat in de relatie opdrachtgever – markt, alleen het stellen van een duidelijke vraag tot een duidelijk antwoord zal leiden!

bottom of page