top of page

Kwaliteit en milieu

ISO9001-ISO14001_DNV-GL_RGB.jpeg

Bekijk onze certificaten:

Civilink Engineering

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

Civilink Projectsupport

- ISO 9001:2015

- ISO 14001:2015

Beleidsverklaring
Civilink Ingenieursbureau is een onafhankelijk bureau en richt zich op het voorbereiden en begeleiden van civieltechnische projecten in de fysieke leefomgeving, zowel op het eigen kantoor in Nieuw-Vennep als voor kortere of langere tijd op de locatie van onze opdrachtgevers.

 

De visie van Civilink op engineering is dat een doordacht ontwerp, technisch goede en volledige tekeningen en een zorgvuldig (RAW)bestek de basis zijn voor een goed project. De doelstelling is dat onze opdrachtgevers zich bij de door Civilink aangeleverde producten kunnen beperken tot het toetsen op de hoofdlijnen. Het met een rode pen nakijken en het oplossen van de lastige problemen vallen daar in die visie niet onder. Datzelfde geldt voor professioneel en deskundig toezicht op de uitvoering. Civilink Ingenieursbureau geeft dit gestalte door de inzet van een team van medewerkers met ruime ervaring in de civiele techniek. Door een flexibele, deskundige en pragmatische instelling is Civilink Ingenieursbureau een partner voor onze opdrachtgevers.

Het werkgebied van Civilink is geheel Nederland en wij werken vanuit één vestiging in Nieuw-Vennep.

Civilink hecht er waarde aan bij uitvoering van onze werkzaamheden aandacht te besteden aan de invloed die we hebben op mens en milieu. Duurzaamheid nemen we daarom steeds mee in de keuzes die we maken. Het milieumanagementsysteem dat we in 2014 hebben geïmplementeerd heeft ons geholpen onze eigen bedrijfsvoering duurzamer te maken.

 

Zowel in het beleid, de huisvesting, mobiliteit en bedrijfsvoering hebben we keuzes gemaakt en geïnvesteerd in duurzame alternatieven. De volgende stap die we maken is onze positie in projecten inzetten om duurzaamheid als aspect in onze projecten mee te nemen en op de kaart te zetten. Daarin zijn we veelal afhankelijk van onze opdrachtgever en de opdracht die we krijgen, maar door voortdurende aandacht willen we draagvlak krijgen en aansluiten bij de beleidsdoelstellingen die ook onze opdrachtgevers formuleren.

Civilink wenst een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en tevreden klanten. Civilink voldoet daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft Civilink een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit en milieu zijn geborgd. Bovendien voldoet dit managementsysteem aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 zodat de werking van dit managementsysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en bevestigd.

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem, hierna te noemen ‘managementsysteem’, stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en een zo min mogelijke belasting van het milieu. Negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten diensten van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Een belangrijk aspect van het managementsysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur, periodieke interne audits en een jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen in de regel- en wetgeving. Civilink stelt het beleid graag beschikbaar aan externe partijen.

De directie van Civilink is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem. Eenmaal per jaar formuleert de directie een aantal doelstellingen, gericht op de continuïteit, kwaliteit en opdrachtgevertevredenheid van de organisatie. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast neemt de directie alle mogelijke maatregelen om het beleid uit te voeren en ervoor te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het managementsysteem. Het beheer van het managementsysteem wordt uitgevoerd door de Kwaliteits- en milieucoördinator. Hij draagt zorg voor het onderhoud van de managementsystemen, de interne audits en de rapportage aan het Managementteam. De Algemeen Directeur fungeert als directievertegenwoordiger.

Civilink Ingenieursbureau

 

Nico Zijlstra en Ron Dreef

bottom of page