De gemeente wil het kruispunt reconstrueren tot een rotonde waarbij de verkeersstromen opnieuw worden ingedeeld en tevens een vrije baan wordt gerealiseerd voor de tram en lijnbussen. Het huidige kruispunt en de aansluitende wegen zijn voorzien van een asfaltverharding en vanwege geluidreductie wil de gemeente na de reconstructie een gelijkwaardige of stillere verharding. Bij de reconstructie moet rekening worden gehouden met de reconstructie van de aansluitende Papsouwselaan, zowel op gebied van materiaalgebruik als bij de uitvoeringsplanning en fasering.

In opdracht van de gemeente Delft heeft Civilink Ingenieursbureau de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventarisatiefase waarin de bestaande situatie en de bestaande kabels en leidingen zijn ge├»nventariseerd en overleg is gevoerd met diverse gemeentelijke afdelingen en belanghebbenden, waaronder de vervoersbedrijven;
  • Voorlopige ontwerpfase waarin we het schetsontwerp hebben vertaald naar een Voorlopig Ontwerp;
  • Definitieve ontwerpfase waarbij het vastgestelde VO is opgewaardeerd naar een DO inclusief hoogtemaatvoering, kolken, materialisering etc.;
  • Besteksfase waarin de bestektekeningen, bestek en bestekraming zijn opgesteld;
  • Aanbestedingsfase waarin volgens de nationaal openbare procedure het bestek is aanbesteed;
  • Verzorgen van de communicatie en in- en externe co├Ârdinatie van de werkzaamheden.

Bijzonderheden

delflandplein tram_140x140pxWerkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur leiden per definitie tot stagnatie in verkeersafwikkeling, met filevorming als gevolg. Om dit te voorkomen is vooraf nagedacht over eventuele omleidingsroutes en uitvoeringsfaseringen. Omdat ook de trambaan onderdeel uitmaakt van de reconstructie is veel tijd en aandacht besteed aan communicatie en afstemming met het openbaarvervoersbedrijf.