Voor een succesvol project is het steeds belangrijker het speelveld van vergunningen en procedures te beheersen. Het realiseren van een ruimtelijk project vraagt om tijdig de vereiste toestemmingen in de vorm van vergunningen en ontheffingen in bezit te hebben. De doorlooptijden van de hiervoor noodzakelijke procedures kunnen aanzienlijk zijn. Omdat het voor het invulling geven aan wettelijke verplichtingen en het aanvragen van veel toestemmingen noodzakelijk is over specifieke onderzoeken en gegevens te beschikken, is tijdige aandacht voor de toepasselijke procedures en toestemmingen van groot belang voor het projectsucces. SD+P heeft adviseurs met de juridische en inhoudelijke kennis en ervaring om dit te doen. We verzorgen of begeleiden de aanvragen, bewaken en sturen op de voortgang en managen het proces.

Met de komst van wetten als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet is het de laatste jaren steeds eenvoudiger geworden om de toestemmingen voor diverse voor een project noodzakelijke activiteiten, door 1 aanvraag, bij 1 (digitaal) 'loket', langs 1 procedure in 1 besluit te verkrijgen. Ondanks het ogenschijnlijke gemak hiervan is het bij veel wat grotere ruimtelijke projecten toch vaak handiger (en juridisch mogelijk) om meerdere keren bij dit loket langs te gaan en de benodigde toestemmingen in de zin van watervergunningen en omgevingsvergunningen met meerdere vergunningsaanvragen te verkrijgen. Kortom, het loont zich om tijdig een strategische aanpak voor de toepasselijke procedures en toestemmingen op te stellen, die goed aansluit bij de na te streven planning voor het project.

Op basis van onze kennis van zowel de actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie, als de praktijk van het realiseren van ruimtelijke projecten adviseren wij onze opdrachtgevers over een op het project toegesneden strategie voor de vergunningen en procedures. Om er voor te zorgen dat de procedures soepel doorlopen worden en het bevoegd gezag degelijke besluiten kan nemen, adviseren wij daarbij van te voren over eisen aan de uit te voeren onderzoeken en controleren wij de juistheid, volledigheid en samenhang van aanvragen.

Ook na de aanvraag bewaken wij de voortgang van het afhandelen van de aanvraag actief en zorgen dat eventuele onduidelijkheden zo snel mogelijk opgehelderd worden om de vergunning/toestemming zo snel mogelijk op de mat te hebben.

Onze jurist Omgevingsrecht levert advies en ondersteuning bij het behandelen van zienswijzen en bezwaarschriften of bij het opstellen van overeenkomsten met belanghebbenden.